دکتر علی شوشتری

دکتر علی شوشتری

دکتر علی شوشتری

پزشک همکار

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

بیوگرافی