آزمایش اسپرم

آزمایش اسپرم

آزمایش اسپرم

877,200 ریال

نمونه اسپرم باید در ظرف دهن گشاد استریل گرفته شود. عمدتا نمونه باید در آزمایشگاه تهیه شود. برای بررسی باروری نمونه باید در عرض یکساعت بررسی شود. ممکن است

دلیل انجام آزمایش:

 • بعنوان بخشی از آزمایشات ناباروری وقتی که شریک جنسی در بارداری مشکل دار است.
 • بعد از وازکتومی برای مشخص کردن موفقیت جراحی

چه زمانی آزمایش درخواست می شود:

 • زمانی که بیمار مشکل باروری داشته باشد.
 • سه ماه بعد از عمل وازکتومی.

نمونه مورد نیاز:

نمونه اسپرم باید در ظرف دهن گشاد استریل گرفته شود. عمدتا نمونه باید در آزمایشگاه تهیه شود. برای بررسی باروری نمونه باید در عرض یکساعت بررسی شود. ممکن است دو نوبت و در دو روز مختلف نمونه انجام شود.

شرایط نمونه گیری:

برای آزمایش باروری باید دو تا پنج روز قبل از انجام آزمایش از مقاربت خودداری شود.

چه چیزی آزمایش می شود:

آزمایش آنالیز اسپرم کمیت و کیفیت مایع اسپرم را بررسی می کند. این آزمایش، هر دو قسمت مایع منی و سلولهای متحرک میکروسکوپیک اسپرم را ارزیابی می کند. اغلب در ارزیابی ناباروری استفاده می شود. یک آزمایش کوتاه شده آن برای چک کردن وجود اسپرم در مایع منی سه ماه بعد از وازکتومی است که برای تعیین موفقیت جراحی است.مایع منی مایع چسبناک و سفید است و حاوی اسپرم می باشد.

معمولا در زمان تخلیه غلیظ و سفت است ولی در عرض 10 تا 30 دقیقه رقیق می شود. اسپرم سلول تولید مثل در مایع منی می باشد و دارای سر ، گردن و دم می باشد و حاوی یک کپی از هر کروموزوم (حاوی تمام ژنهای مذکر) می باشد. اسپرم متحرک است و بطور طبیعی در داخل مایع منی به سمت جلو حرکت می کند و در داخل بدن بانوان دارای توانایی حرکت و پیوند با تخمک و در نتیجه لقاح می باشد.

هر نمونه مایع منی 1.5 تا 5.5 میلی لیتر حجم دارد و در هر میلی لیتر20 میلیون اسپرم حاوی مقدار متفاوتی فروکتوز، بافر، ماده کواگولانت، لیز کننده و آنزیمهایی که برای پشتیبانی اسپرم جهت فرایند لقاح لازم است می باشد.

یک آزمایش اسپرم موارد زیر را بررسی می کند:

 •  حجم مایع منی
 • چسبناکی یا سفتی منی
 • تعداد اسپرم: تعداد کل اسپرم
 • غلظت اسپرم و دانسیته: تعداد اسپرم در هر حجم مایع منی
 • حرکت اسپرم: درصد اسپرم هایی که متحرک هستند و چگونگی حرکت شامل سرعت و جهت حرکت می باشد
 • تعداد اسپرم طبیعی و غیرطبیعی بر مبنای شکل شامل اندازه و شکل
 • زمان تبدیل از ماده غلیظ به مایع رقیق و روان
 • فروکتوز: قندی که به اسپرم انرژی می دهد.
 • :PH اسیدیته منی اندازه گیری می شود.
 • تعداد اسپرم های نا بالغ
 • تعداد گلبولهای سفید

در صورتیکه تعداد اسپرم کم و حرکت آنها کند بوده یا اینکه شکل ظاهری آنها یا مانع منی غیر طبیعی باشد آزمایشات تکمیلی لازم میشود.

این آزمایشات برای شناسایی علت بیماریهای زیر می باشند:

 • وجود آنتی بادی بر علیه اسپرم
 • مقدار غیرطبیعی هورمون (تستوسترون ، FSH، LH، پرولاکتین )
 • تعداد زیاد گلبول سفید
 • آزمایشات ژنتیکی که ممکن است باروری را مختل کند مثل سندروم کلاین فلتر، فیبروزکیستیک ، یا سایر کروموزومهای غیر طبیعی
 • نام تست: Seminal Fluid
 • نام اختصاری: Seminal Fluid
 • کد ملی: 804405
 • کد لوئینک: 054231-600
 • نرخ آزاد: 877,200 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست