دکتر اولدوز جوادی کوشش

دکتر اولدوز جوادی کوشش

دکتر اولدوز جوادی کوشش

مسئول فنی آزمایشگاه رازی

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

بیوگرافی

سال ۸۲ تا ۹۰ تحصیلات پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران  طی کردند. بلافاصله تخصص آسیب شناسی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شروع کردند و در سال ۹۴  رتبه ۴ بورد تخصصی آسیب شناسی را در سطح کشور به دست آوردند. به مدت یک سال در بیمارستان کوثر به عنوان پاتولوژیست مشغول به کار بودند و سپس در بیمارستان امام علی کرج به مدت ۴ سال به عنوان مسئول فنی و پاتولوژیست مشغول به کار شدند.