دکتر کیان جوادی کوشش

دکتر کیان جوادی کوشش

دکتر کیان جوادی کوشش

مسئول فنی آزمایشگاه رازی

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

بیوگرافی